Informacje Prawne

Company information

Auto Fus Group Sp. J.

Ul. Ostrobramska 73

04-175 Warszawa

NIP: 113-264-71-99

Informacje prawne

Warunki korzystania ze strony

Korzystając z niniejszej strony użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych poniżej zasad. W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków prosimy o niekorzystanie z  tej strony. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych warunków w dowolnym terminie, bez aktualizacji warunków opublikowanych na niniejszej stronie. Po każdorazowym wejściu na stronę, użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z aktualnymi warunkami jej korzystania. Korzystanie ze strony internetowej po zaktualizowaniu powyższych warunków jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Niniejsza strona jest przeznaczona do użytku dla osób prywatnych i nie może być wykorzystywana w celach handlowych. 

 

Produkty i usługi

Wszelkie opublikowane na tej stronie informacje o produktach i usługach nie powinny być interpretowane jako oferta sprzedaży lub dostawy takich produktów i usług, przy czym sprzedawca lub dostawca ma prawo, według własnego uznania, przyjąć lub odrzucić złożoną ofertę.

Wszystkie opisane na tej stronie produkty i usługi są dostępne, ale mogą zostać wycofane ze sprzedaży w dowolnym terminie. Wszystkie produkty i usługi, jak i podane ceny mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

 

Warunki mające zastosowanie do poszczególnych produktów i usług

Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej powinny być interpretowane w odniesieniu do odrębnych warunków sprzedaży lub dostawy poszczególnych produktów i usług przedstawionych na tej stronie. W przypadku ewentualnych rozbieżności między warunkami korzystania z niniejszej strony oraz warunkami mającymi zastosowanie do konkretnych produktów lub usług, te ostatnie uznaje się za wiążące.

 

Informacje o produktach i usługach

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie internetowej były aktualne i dokładne, ale nasza spółka oraz inne strony trzecie nie biorą na siebie odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji dostępnych na tej stronie. W każdym przypadku, przed złożeniem zamówienia na samochód, zalecamy potwierdzenie dostępności danego modelu u autoryzowanego przedstawiciela spółki Rolls-Royce Motor Cars oraz zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji, specyfikacji wyposażenia oraz aktualnego przebiegu używanych modeli marki Rolls-Royce, które są sprzedawane przez autoryzowanego przedstawiciela. Przed dokonaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, należy zapoznać się z warunkami dostawy konkretnego produktu lub usługi. W sprawach związanych z obciążeniami podatkowymi lub kwestiami rachunkowymi, które zostały omówione na tej stronie, należy zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

 

Dostępność strony

Nie możemy zagwarantować ciągłej dostępności tej strony, ani tego, że jest ona wolna od błędów, złośliwego oprogramowania lub wirusów i nie bierzemy odpowiedzialności za niedostępność strony w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Strona internetowa może być czasowo niedostępna, bez wcześniejszego uprzedzenia.


Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów opublikowanych na niniejszej stronie jest spółka Rolls-Royce Motors Cars lub jej licencjodawcy. Powielanie, zmiana, przekazywanie, dystrybucja, odtwarzanie, kopiowanie, publikowanie, udzielanie licencji lub tworzenie utworów na podstawie dowolnych elementów treści opublikowanych na tej stronie lub wykorzystywanie ich do publicznego rozpowszechniania lub w celach komercyjnych przez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody spółki Rolls-Royce Motor Cars jest surowo zabronione. Dopuszcza się jedynie korzystanie lub drukowanie poszczególnych stron do użytku prywatnego


Znaki towarowe

Wszystkie nazwy, znaki graficzne (logo) oraz zamieszczone na tej stronie zdjęcia będące elementem identyfikacji wizualnej spółki Rolls-Royce Motor Cars lub stron trzecich oraz ich produktów i usług są znakami zastrzeżonymi spółki Rolls-Royce Motor Cars i/lub właściwych stron trzecich. Treść niniejszej strony internetowej nie zawiera żadnych przesłanek, które pozwalałyby na udzielenie dowolnej osobie licencji lub praw do powyższych nazw, znaków graficznych (logo) lub zdjęć przez spółkę Rolls-Royce Motor Cars lub inną stronę trzecią.


Pozostałe prawa własności intelektualnej

Produkty, usługi, technologie oraz procesy opisane na tej stronie internetowej mogą być objęte ochroną z tytułu innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych dla spółki Rolls-Royce Motor Cars lub jej licencjodawców oraz innych właściwych stron trzecich. Nie udzielamy licencji w odniesieniu do powyższych praw własności intelektualnej.


Odsyłacze do innych stron

Niniejsza strona może zawierać odsyłacze (hiperłącza) do innych stron, które umożliwiają użytkownikom opuszczenie tej strony i bezpośrednie wejście na stronę, na którą odsyła ich dany link. Odsyłacze mają na celu pomóc użytkownikom naszej strony w jej korzystaniu, a ich wykorzystanie nie jest równoznaczne z naszą akceptacją strony, na którą użytkownicy zostaną przekierowani. Nie mamy kontroli nad stronami, do których kierują użytkowników nasze odsyłacze i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść lub dowolne odsyłacze do takich stron, ani za treści otrzymane ze stron, na które użytkownicy zostaną przekierowani.


Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa, umieszczone na niej informacje, zdjęcia, materiały oraz inne treści nie oznaczają zajęcia przez nas określonego stanowiska czy udzielenia jakiegokolwiek poparcia lub poręczenia, jednoznacznie bądź pośrednio wyrażonego, w tym m.in. dowolnej gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do konkretnych zastosowań, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i prawidłowości.  Wszystkie powyższe warunki oraz gwarancje nie są przez nas udzielane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ograniczając powyższego, pomimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby upewnić się, że informacje, zdjęcia, materiały i inne umieszczone na tej stronie treści są zgodne z prawdą, nie możemy udzielić żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, że wszystkie powyższe elementy są dokładne, kompletne i aktualne. Powyższe informacje nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji ani działań. Nasza spółka ani żaden autoryzowany przedstawiciel firmy Rolls-Royce Motor Cars nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji opublikowanych na niniejszej stronie ani też skutki wykorzystania powyższych informacji przez dowolnych użytkowników strony.

Spółka Rolls-Royce Motor Cars oraz inni autoryzowani przedstawiciele firmy Rolls-Royce Motor Cars nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione w związku lub wynikające z korzystania z tej strony internetowej oraz wszystkich innych stron dostępnych za pośrednictwem tej witryny, w tym m.in. w tym utratę zysków, danych, reputacji (bezpośrednio lub pośrednio) ani też za pośrednie, gospodarcze, pośrednie lub nadzwyczajne straty.


Rozdzielność interpretacji

Jeśli jeden z poniższych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, w stopniu odpowiadającym jego niezgodności, nieważności lub niewykonalności, taki zapis zostanie usunięty z warunków niniejszej strony. Pozostałe wykonalne warunki zostaną utrzymane w pełnej mocy prawnej.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani wyklucza naszej odpowiedzialności za szkody osobiste lub śmierć, wynikłe z naszych zaniedbań oraz nie ma wpływu na ustawowe prawa ochrony konsumenckiej.


Właściwość prawa

Niniejsze warunki korzystania ze strony podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Właściwymi sądami do rozwiązywania wszelkie wynikających w związku z nimi sporów są wyłącznie sądy angielskie.


Telefony i maile

Wszystkie rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna prowadzona ze spółką Rolls-Royce Motor Company oraz Auto Fus T. Fus za pośrednictwem podanych na tej stronie numerów telefonicznych lub adresów mailowych mogą być nagrywane lub monitorowane. Korzystanie z tych kanałów komunikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie lub monitorowanie rozmów telefonicznych i wiadomości elektronicznych.

Ochrona prywatności

Spółka Rolls-Royce Motor Cars Limited oraz Auto Fus T. Fus Sp. J chroni i szanuje prywatność użytkowników strony. Dane osobowe są przez nas zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii przepisami w sprawie ochrony praw konsumentów. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z 1988 roku, administratorem danych jest spółka Auto Fus Group Sp. J.

Informacje zebrane i przetworzone podczas świadczenia usług obejmują m.in. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), jego opis, lokalizację, kierunek podróży, dane serwisowe lub dane dotyczące wypadków i kolizji z udziałem pojazdu klienta, informacje o wszelkich osobach wykonujących połączenia alarmowe z pojazdu lub za pośrednictwem konta użytkownika, datę, godzinę oraz czas trwania rozmowy (wszystkie rozmowy mogą być nagrywane). Rolls-Royce użytkownika może być także wyposażony w czujniki lub moduły diagnostyczne umożliwiające automatyczne odzyskiwanie, nagrywanie, transmisję oraz przechowywanie wybranych danych o pojeździe, takich jak poziom naładowania akumulatora, temperatura płynów chłodniczych, przebieg, temperatura powietrza, poziom oleju lub inne dane potrzebne do wykonania przeglądu samochodu.

Możemy także zapisywać lub monitorowa położenie pojazdu oraz inne informacje, jeśli a) taka usługa zostanie zamówiona przez właściciela lub użytkownika samochodu, b) po napełnieniu się poduszki powietrznej lub poważnej kolizji, c) jeśli samochód jest wyposażony w urządzenia umożliwiające jego lokalizację oraz zgłoszenie jego kradzieży przez właściciela lub d) zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

Zebrane przez nas od użytkowników dane są wykorzystywane w celu świadczenia usług, zarządzania kontem serwisowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników i samego pojazdu, poprawy doświadczeń klienta podczas przeglądów i napraw w autoryzowanych punktach marki Rolls-Royce oraz zwiększania poziomu zadowolenia z posiadania samochodu naszej marki.

Zebrane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione takim świadczeniodawcom, jak m.in.: pomoc drogowa i dostawcy usług informacyjnych, dyspozytorzy służb ratowniczych, autoryzowani dealerzy marki Rolls-Royce, operatorzy telefonii komórkowej oraz innym podmiotom, które współpracują z nami podczas świadczenia usług, wyłącznie w celu dostarczenia usług naszym klientom. Dodatkowo, w razie konieczności, możemy także udostępniać zebrane dane osobom trzecim w celu przeprowadzenia analizy i badań mających na celu podniesienie jakości naszych usług. Wszyscy świadczeniodawcy oraz strony trzecie są na mocy obowiązujących umów zobowiązane do zachowania poufności otrzymanych od nas danych i wykorzystywania ich wyłącznie w określonych przez nas celach. Zastrzegamy sobie także prawo udostępniania zebranych danych osobom wyznaczonym przez klienta jako osoby kontaktowe w sytuacjach awaryjnych. W określonych przypadkach, możemy udostępnić dane, włącznie z danymi umożliwiającymi ustalenie lokalizacji samochodu, zgodnie z obowiązującym prawem, na potrzeby procesów sądowych, w odpowiedzi na wezwanie, nakaz sądowy, w ramach współpracy z organami ścigania oraz w celu wykonania warunków zawartej przez nas umowy.

Usługi są świadczone za pośrednictwem bezprzewodowych sieci telefonii komórkowej, które przesyłają sygnał dźwiękowy i dane za pośrednictwem kanałów radiowych. Wszystkie dane transmitowane w ramach świadczenia usług są automatycznie kodowane (protokół SSL) zgodnie z obowiązującym w branży standardem transmisji poufnych danych za pośrednictwem Internetu. Nie możemy jednak zagwarantować pełnej prywatności oraz bezpieczeństwa rozmów oraz danych prowadzonych lub przesyłanych za pośrednictwem sieci telefonii bezprzewodowej. W celu zapewnienia skuteczności świadczonych usług, dane mogą być przesyłane do krajów znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie w dowolnym terminie. Wszelkie uwagi lub zapytania dotyczące naszej polityki prywatności prosimy kierować bezpośrednio do spółki Rolls-Royce Dział Relacji z Klientami pod numerem +44 (0) 1243 384300.


Imprezy i wydarzenia

Zaproszenia na organizowane przez nas imprezy i wydarzenia są wysyłane klientom, pod warunkiem dostępności miejsc i spełnienia przez klienta odpowiednich warunków, według uznania spółki Auto Fus T. Fus Sp. J 

 

Rolls-Royce Motor Cars Warsaw ponosi odpowiedzialność za treści na niniejszej stronie internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie były aktualne i prawidłowe, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Wszelkie pytania należy kierować do Rolls-Royce Motor Cars Warsaw.

Rolls-Royce Motor Cars Warsaw przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika w celu ułatwienia i usprawnienia świadczonych usług. Dane użytkownika będą również udostępnione Rolls-Royce Motor Cars Limited w Wielkiej Brytanii. Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z nami pod adresem: Rolls-Royce Motor Cars Warsaw 73, Ostrobramska str, 04-175 Warsaw, Poland. Można również wysłać e-mail na adres: piotr.fus@rrmc-warszawa.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 22 5411482.

Auto Fus Group Sp. J. jest firmą zarejestrowaną w Poland, pod numerem 113-264-71-99 z siedzibą w Ostrobramska 73 Street, 04-175, Warsaw.

Nasza polityka prywatności


Wstęp

Spółka Auto Fus T. Fus Sp. J chroni i szanuje prywatność użytkowników strony. Dane osobowe są przez nas zbierane wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi na terenie Polski przepisami w sprawie ochrony praw konsumentów i naszą polityką prywatności.

Niniejsza polityka (włącznie z warunkami korzystania ze strony oraz innymi wspomnianymi w niej dokumentami) określa zasady zbierania i przetwarzania danych uzyskanych od naszych klientów.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku, administratorem danych jest spółka Auto Fus Group Sp. J. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie zmienionej wersji na naszych stronach internetowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do posiadanych przez nas danych osobowych. Jej postanowienia nie mają zastosowania do danych na temat firm i innych organizacji.

W sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt listowny ze spółką Auto Fus T. Fus Sp. J. W Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73.

 

W jaki sposób otrzymujemy dane naszych klientów?

Dane klienta możemy uzyskać w następujący sposób:

 • kiedy klient kontaktuje się z nami bezpośrednio, zwykle za pośrednictwem naszej strony internetowej lub z naszym działem obsługi klienta, kiedy klient składa zamówienie na nasz produkt lub usługę, kieruje do nas zapytanie lub składa zamówienie,

 • od sieci autoryzowanych przedstawicieli firmy Rolls-Royce Motor Cars,

 • od innych spółek naszej grupy oraz starannie wybranych partnerów biznesowych, którzy świadczą nasze usługi i sprzedają produkty pod jedną z naszych marek, oraz

sporadycznie, od innych stron trzecich, które zgodnie z prawem przekazują nam dane klientów. 

W jaki sposób wykorzystujemy dane klientów

Dane klientów (otrzymane od klientów, stron trzecich, lub zebrane na podstawie informacji o sposobie użytkowania naszych produktów lub usług) mogą zostać wykorzystane w różnych celach, w tym m.in. do:

 • udzielania, dostawy lub zarządzania informacjami, produktami usługami zamówionymi przez klienta,
 • w celach marketingowych, włącznie z badaniami marketingowymi,
 • do identyfikacji kontaktującego się z nami klienta,
 • w ogólnych celach administracyjnych,
 • podnoszenia jakości naszych produktów i usług,
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy,
 • odzyskiwania długów,
 • przeprowadzania analiz i tworzenia profili klientów, oraz
 • określania produktów i usług, którymi nasi klienci mogą być zainteresowani i informowania ich o takich produktach i usługach (patrz: poniżej).

Informacje zebrane od klientów mogą być przekazywane i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Powyższe dane mogą być także przetwarzane przez naszych pracowników zatrudnionych poza terytorium EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców. Przekazanie nam informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie rozsądne i niezbędne działania w celu zapewnienia poufności danych klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki.

 

Przekazywanie klientom informacji o naszych produktach i usługach

Możemy wykorzystywać zebrane dane, aby kontaktować się z klientami i wysyłać im nowe informacje o naszych samochodach, innych produktach i usługach (przesyłanych przez nas, inne spółki naszej grupy lub starannie wybranych partnerów biznesowych), które mogą ich zainteresować lub, w wybranych przypadkach, w celu przeprowadzenia badań marketingowych.

Zebrane dane klientów możemy przekazywać w powyższych celach innym spółkom grupy, oraz innym partnerom biznesowym.

Nasza spółka oraz inne strony mogą kontaktować się z klientami za pośrednictwem poczty lub telefonicznie oraz, pod warunkiem wyrażenia przez klienta uprzedniej zgody, za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów oraz innych metod komunikacji elektronicznej.

 

Gama produktów oferowana przez naszą spółkę, autoryzowanych przedstawicieli spółki Rolls-Royce Motor Cars, inne spółki naszej grupy oraz wybranych partnerów biznesowych obejmuje:

 • samochody marki Rolls-Royce, produkty i usługi motoryzacyjne, w tym m.in. finansowanie zakupu samochodu, leasing oraz ubezpieczenia dodatkowe, akcesoria samochodowe, systemy powiadamiania o wypadkach, gwarancje samochodowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej związanej z gamą naszych samochodów lub innych produktów i usług, zaznaczając odpowiednie okienko (np. podczas podawania swoich danych na tej stronie internetowej) lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 48 (0)22 613 90 03 lub listownie, pod adresem Auto Fus T. Fus Sp. J w Warszawie (04-175), ul. Ostrobramska 73

Klient może skontaktować się z nami pod wymienionym wyżej adresem i numerem telefonu, jeśli nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych, a chciałby otrzymywać od nas informacje na temat naszych samochodów, innych produktów i usług.

Przypominamy, że kupując samochód od autoryzowanego dealera spółki Rolls-Royce Motor Cars lub podając swoje dane autoryzowanemu dealerowi spółki Rolls-Royce Motor Cars, klient zawiera z dealerem odrębną umowę dotyczącą wykorzystywania jego danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące wykorzystywania danych osobowych należy w takim przypadku kierować do odpowiedniego dealera.

Komunikacja marketingowa jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej wyłącznie do klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Na przykład, prosząc klienta o podanie adresu mailowego, poinformujemy go, że podane adresu mailowego jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje marketingowe. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i chce ją wycofać, powinien kliknąć link „zrezygnuj”, który jest umieszczany we wszystkich mailach zawierających informacje marketingowe lub skontaktować się z nami, w dowolnym momencie, pod podanym powyżej adresem lub numerem telefonu.

 

Przekazywanie danych klientów osobom trzecim

Możemy udostępniać dane klientów w wymienionych powyżej celach następującym podmiotom:

 • inne spółki naszej grupy, które działają na terenie Polski lub za granicą,
 • starannie wybrani partnerzy biznesowi, którzy świadczą nasze usługi i sprzedają nasze produkty pod jedną z naszych marek w Polsce i za granicą, oraz
 • nasi usługodawcy i agenci, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, w tym m.in. podmioty przetwarzający płatności z kart kredytowych oraz firmy zajmujące się zarządzaniem danych, działające na terenie Polski i za granicą.

 

Możemy także przekazywać dane klientów stronom trzecim:

 • jeśli obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów lub wymogów urzędów regulacyjnych,
 • w związku z trwającymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi,
 • podczas zbycia jednej lub kilku naszych spółek innemu podmiotowi, na który zostaną przeniesione prawa wynikające z obowiązującej umowy z klientem, w celu zapobiegania oszustwom/nadużyciom, np. agencjom ds. zwalczania nadużyć finansowych

 

Przekazywanie danych osobowych

Spółka Rolls-Royce Motor Cars działa na całym świecie i ma swoje biura regionalne w poszczególnych krajach. Informacje zebrane od klientów mogą być przekazywane i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Powyższe dane mogą być także przetwarzane przez naszych pracowników zatrudnionych poza terytorium EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców. Aby upewnić się, że dane klientów są zarządzane w odpowiedni sposób, podejmiemy wszelkie rozsądne i niezbędne działania w celu zapewnienia poufności danych klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Przekazanie nam informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie do naszej spółki wszelkich zmian dotyczących jego danych osobowych, w tym m.in. zmiany adresu, numerów telefonu oraz adresu mailowego. Zmiany można zgłosić, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (adres i numer telefonu powyżej).

Wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i/lub monitorowane w celach szkoleniowych.

Klienci poniżej 16 roku życia nie powinni przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody swoich opiekunów lub rodziców.

Uwaga: Przypominamy, że kupując samochód od autoryzowanego dealera spółki Rolls-Royce Motor Cars lub podając swoje informacje autoryzowanemu dealerowi spółki Rolls-Royce Motor Cars, klient zawiera z dealerem odrębną umowę dotyczącą wykorzystywania jego danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych należy w takim przypadku kierować do odpowiedniego dealera.

Prawa klienta

 

 • Klient ma prawo zażądać od naszej spółki poprawienia wszelkich błędów w posiadanych przez nas danych osobowych.
 • Klient ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych.
 • Klient ma prawo zażądać od nas informacji na temat posiadanych przez nas danych dotyczących jego osoby. Za powyższy wniosek pobierana jest przez nas niewielka opłata (ustawowa opłata wynosi obecnie 10 GBP). 
 • W tym celu, prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod podanym powyżej adresem i numerem telefonu. 

Nasza strona internetowa

Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów, przekazywanie danych za pomocą Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Zakładamy jednak, że klient, który przekazuje nam dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przekazuje nam albo prosi nas o przekazanie swoich danych osobowych za pośrednictwem Internetu, ma świadomość, że sam Internet, jak i prowadzona za jego pośrednictwem komunikacja nie są w pełni bezpieczne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub przechwycenie danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu przez osoby nieupoważnione, na co nie mamy żadnego wpływu.

Nasza strona internetowa może zawierać odsyłacze do innych stron.  Nasza polityka prywatności ma zastosowanie do naszej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, prywatność oraz bezpieczeństwo naszych stron internetowych, włącznie ze stronami internetowymi naszych autoryzowanych dealerów.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zawierające informacje, które są pobierane na urządzenie użytkownika odwiedzającego stronę internetową. Pliki cookie są podczas każdej, kolejnej wizyty na stronie przesyłane z powrotem do strony, która je wygenerowała bądź do innego serwisu, który rozpoznaje pliki tego typu. Pliki cookie są przydatne, ponieważ umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się na stronie: www.allaboutcookies.org

Pliki cookie są wykorzystywane do różnych celów. Pomagają szybciej przechodzić na inne strony internetowe, zapamiętują preferencje użytkownika i podnoszą jakość jego doświadczeń. Dzięki plikom cookie reklamy wyświetlane w Internecie są w większym stopniu dopasowane do preferencji użytkownika. 

 

Wykorzystanie plików cookie przez spółkę Auto Fus T. Fus Sp. J

Umieszczone na tej stronie pliki cookie są wykorzystywane do usprawnienia funkcjonalności strony i szybszego jej przeglądania.  Wykorzystujemy je także do pomiaru ruchu na stronie oraz badania sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy.  Pliki cookie znajdujące się na naszej stronie nie są wykorzystywane do zbierania danych osobowych. 

 Poniższe informacje opisują w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, co należy zrobić, aby nie pobrać ich na swoje urządzenie oraz jaki wpływ ma wyłączenie plików cookie na przeglądanie strony. 

 

Wyłączenie/ włączenie plików cookie

Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić pliki cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce. Należy przy tym pamiętać, że wszystkie funkcje interaktywne naszej strony mogą być niedostępne, jeśli pliki cookie zostaną wyłączone.

Najnowsze przeglądarki internetowe pozwalają kontrolować zapisywanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym o ustawieniach, zarządzaniu i usuwaniu plików cookie, prosimy odwiedzić stronę: www.allaboutcookies.org.

 

Wyłączenie/ włączenie wybranych plików cookie

Spółka Auto Fus T. Fus Sp. J prowadzi prace, które mają na celu umożliwienie użytkownikom zarządzanie swoimi preferencjami dot. plików cookie na naszej stronie internetowej, ale funkcja ta jest obecnie przedmiotem opracowywania. Jako tymczasowe rozwiązanie, opracowaliśmy wyczerpującą listę plików cookie, które zostały umieszczone na naszej stronie, zawierającą opis ich zadań oraz szczegółowe informacje na temat ich wyłączania.