Informacje Prawne

Company Information

Auto Fus Group Sp. J.
Ul. Ostrobramska 73
04-175 Warszawa
NIP: 113-264-71-99

Informacje Prawne

Warunki korzystania ze strony

Korzystając z niniejszej strony użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania określonych poniżej zasad. W przypadku niezaakceptowania powyższych warunków prosimy o niekorzystanie z  tej strony. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych warunków w dowolnym terminie, bez aktualizacji warunków opublikowanych na niniejszej stronie. Po każdorazowym wejściu na stronę, użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z aktualnymi warunkami jej korzystania. Korzystanie ze strony internetowej po zaktualizowaniu powyższych warunków jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Niniejsza strona jest przeznaczona do użytku dla osób prywatnych i nie może być wykorzystywana w celach handlowych. 

Produkty i usługi

Wszelkie opublikowane na tej stronie informacje o produktach i usługach nie powinny być interpretowane jako oferta sprzedaży lub dostawy takich produktów i usług, przy czym sprzedawca lub dostawca ma prawo, według własnego uznania, przyjąć lub odrzucić złożoną ofertę.

Wszystkie opisane na tej stronie produkty i usługi są dostępne, ale mogą zostać wycofane ze sprzedaży w dowolnym terminie. Wszystkie produkty i usługi, jak i podane ceny mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Warunki mające zastosowanie do poszczególnych produktów i usług

Warunki korzystania z niniejszej strony internetowej powinny być interpretowane w odniesieniu do odrębnych warunków sprzedaży lub dostawy poszczególnych produktów i usług przedstawionych na tej stronie. W przypadku ewentualnych rozbieżności między warunkami korzystania z niniejszej strony oraz warunkami mającymi zastosowanie do konkretnych produktów lub usług, te ostatnie uznaje się za wiążące.

Informacje o produktach i usługach

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zamieszczone na tej stronie internetowej były aktualne i dokładne, ale nasza spółka oraz inne strony trzecie nie biorą na siebie odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkowników informacji dostępnych na tej stronie. W każdym przypadku, przed złożeniem zamówienia na samochód, zalecamy potwierdzenie dostępności danego modelu u autoryzowanego przedstawiciela spółki Rolls-Royce Motor Cars oraz zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na temat funkcji, specyfikacji wyposażenia oraz aktualnego przebiegu używanych modeli marki Rolls-Royce, które są sprzedawane przez autoryzowanego przedstawiciela. Przed dokonaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych, należy zapoznać się z warunkami dostawy konkretnego produktu lub usługi. W sprawach związanych z obciążeniami podatkowymi lub kwestiami rachunkowymi, które zostały omówione na tej stronie, należy zasięgnąć opinii niezależnego doradcy finansowego.

Dostępność strony

Nie możemy zagwarantować ciągłej dostępności tej strony, ani tego, że jest ona wolna od błędów, złośliwego oprogramowania lub wirusów i nie bierzemy odpowiedzialności za niedostępność strony w dowolnym momencie, z dowolnego powodu. Strona internetowa może być czasowo niedostępna, bez wcześniejszego uprzedzenia.


Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów opublikowanych na niniejszej stronie jest spółka Rolls-Royce Motors Cars lub jej licencjodawcy. Powielanie, zmiana, przekazywanie, dystrybucja, odtwarzanie, kopiowanie, publikowanie, udzielanie licencji lub tworzenie utworów na podstawie dowolnych elementów treści opublikowanych na tej stronie lub wykorzystywanie ich do publicznego rozpowszechniania lub w celach komercyjnych przez uprzedniej, wyraźnej, pisemnej zgody spółki Rolls-Royce Motor Cars jest surowo zabronione. Dopuszcza się jedynie korzystanie lub drukowanie poszczególnych stron do użytku prywatnego

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy, znaki graficzne (logo) oraz zamieszczone na tej stronie zdjęcia będące elementem identyfikacji wizualnej spółki Rolls-Royce Motor Cars lub stron trzecich oraz ich produktów i usług są znakami zastrzeżonymi spółki Rolls-Royce Motor Cars i/lub właściwych stron trzecich. Treść niniejszej strony internetowej nie zawiera żadnych przesłanek, które pozwalałyby na udzielenie dowolnej osobie licencji lub praw do powyższych nazw, znaków graficznych (logo) lub zdjęć przez spółkę Rolls-Royce Motor Cars lub inną stronę trzecią.

Pozostałe prawa własności intelektualnej

Produkty, usługi, technologie oraz procesy opisane na tej stronie internetowej mogą być objęte ochroną z tytułu innych praw własności intelektualnej zastrzeżonych dla spółki Rolls-Royce Motor Cars lub jej licencjodawców oraz innych właściwych stron trzecich. Nie udzielamy licencji w odniesieniu do powyższych praw własności intelektualnej.

Odsyłacze do innych stron

Niniejsza strona może zawierać odsyłacze (hiperłącza) do innych stron, które umożliwiają użytkownikom opuszczenie tej strony i bezpośrednie wejście na stronę, na którą odsyła ich dany link. Odsyłacze mają na celu pomóc użytkownikom naszej strony w jej korzystaniu, a ich wykorzystanie nie jest równoznaczne z naszą akceptacją strony, na którą użytkownicy zostaną przekierowani. Nie mamy kontroli nad stronami, do których kierują użytkowników nasze odsyłacze i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich treść lub dowolne odsyłacze do takich stron, ani za treści otrzymane ze stron, na które użytkownicy zostaną przekierowani.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa, umieszczone na niej informacje, zdjęcia, materiały oraz inne treści nie oznaczają zajęcia przez nas określonego stanowiska czy udzielenia jakiegokolwiek poparcia lub poręczenia, jednoznacznie bądź pośrednio wyrażonego, w tym m.in. dowolnej gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do konkretnych zastosowań, nienaruszalności, zgodności, bezpieczeństwa i prawidłowości.  Wszystkie powyższe warunki oraz gwarancje nie są przez nas udzielane w zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie ograniczając powyższego, pomimo, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby upewnić się, że informacje, zdjęcia, materiały i inne umieszczone na tej stronie treści są zgodne z prawdą, nie możemy udzielić żadnej gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, że wszystkie powyższe elementy są dokładne, kompletne i aktualne. Powyższe informacje nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji ani działań. Nasza spółka ani żaden autoryzowany przedstawiciel firmy Rolls-Royce Motor Cars nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność lub kompletność informacji opublikowanych na niniejszej stronie ani też skutki wykorzystania powyższych informacji przez dowolnych użytkowników strony.

Spółka Rolls-Royce Motor Cars oraz inni autoryzowani przedstawiciele firmy Rolls-Royce Motor Cars nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione w związku lub wynikające z korzystania z tej strony internetowej oraz wszystkich innych stron dostępnych za pośrednictwem tej witryny, w tym m.in. w tym utratę zysków, danych, reputacji (bezpośrednio lub pośrednio) ani też za pośrednie, gospodarcze, pośrednie lub nadzwyczajne straty.

Rozdzielność interpretacji

Jeśli jeden z poniższych warunków zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub w inny sposób niewykonalny, w stopniu odpowiadającym jego niezgodności, nieważności lub niewykonalności, taki zapis zostanie usunięty z warunków niniejszej strony. Pozostałe wykonalne warunki zostaną utrzymane w pełnej mocy prawnej.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie ogranicza ani wyklucza naszej odpowiedzialności za szkody osobiste lub śmierć, wynikłe z naszych zaniedbań oraz nie ma wpływu na ustawowe prawa ochrony konsumenckiej.

Właściwość prawa

Niniejsze warunki korzystania ze strony podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Właściwymi sądami do rozwiązywania wszelkie wynikających w związku z nimi sporów są wyłącznie sądy angielskie.


Telefony i maile

Wszystkie rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna prowadzona ze spółką Rolls-Royce Motor Company oraz Auto Fus T. Fus za pośrednictwem podanych na tej stronie numerów telefonicznych lub adresów mailowych mogą być nagrywane lub monitorowane. Korzystanie z tych kanałów komunikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie lub monitorowanie rozmów telefonicznych i wiadomości elektronicznych.

Ochrona prywatności

Spółka Rolls-Royce Motor Cars Limited oraz Auto Fus T. Fus Sp. J chroni i szanuje prywatność użytkowników strony. Dane osobowe są przez nas zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług, zgodnie z obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii przepisami w sprawie ochrony praw konsumentów. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z 1988 roku, administratorem danych jest spółka Auto Fus Group Sp. J.

Informacje zebrane i przetworzone podczas świadczenia usług obejmują m.in. numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), jego opis, lokalizację, kierunek podróży, dane serwisowe lub dane dotyczące wypadków i kolizji z udziałem pojazdu klienta, informacje o wszelkich osobach wykonujących połączenia alarmowe z pojazdu lub za pośrednictwem konta użytkownika, datę, godzinę oraz czas trwania rozmowy (wszystkie rozmowy mogą być nagrywane). Rolls-Royce użytkownika może być także wyposażony w czujniki lub moduły diagnostyczne umożliwiające automatyczne odzyskiwanie, nagrywanie, transmisję oraz przechowywanie wybranych danych o pojeździe, takich jak poziom naładowania akumulatora, temperatura płynów chłodniczych, przebieg, temperatura powietrza, poziom oleju lub inne dane potrzebne do wykonania przeglądu samochodu.

Możemy także zapisywać lub monitorowa położenie pojazdu oraz inne informacje, jeśli a) taka usługa zostanie zamówiona przez właściciela lub użytkownika samochodu, b) po napełnieniu się poduszki powietrznej lub poważnej kolizji, c) jeśli samochód jest wyposażony w urządzenia umożliwiające jego lokalizację oraz zgłoszenie jego kradzieży przez właściciela lub d) zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa.

Zebrane przez nas od użytkowników dane są wykorzystywane w celu świadczenia usług, zarządzania kontem serwisowym, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa użytkowników i samego pojazdu, poprawy doświadczeń klienta podczas przeglądów i napraw w autoryzowanych punktach marki Rolls-Royce oraz zwiększania poziomu zadowolenia z posiadania samochodu naszej marki.

Zebrane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione takim świadczeniodawcom, jak m.in.: pomoc drogowa i dostawcy usług informacyjnych, dyspozytorzy służb ratowniczych, autoryzowani dealerzy marki Rolls-Royce, operatorzy telefonii komórkowej oraz innym podmiotom, które współpracują z nami podczas świadczenia usług, wyłącznie w celu dostarczenia usług naszym klientom. Dodatkowo, w razie konieczności, możemy także udostępniać zebrane dane osobom trzecim w celu przeprowadzenia analizy i badań mających na celu podniesienie jakości naszych usług. Wszyscy świadczeniodawcy oraz strony trzecie są na mocy obowiązujących umów zobowiązane do zachowania poufności otrzymanych od nas danych i wykorzystywania ich wyłącznie w określonych przez nas celach. Zastrzegamy sobie także prawo udostępniania zebranych danych osobom wyznaczonym przez klienta jako osoby kontaktowe w sytuacjach awaryjnych. W określonych przypadkach, możemy udostępnić dane, włącznie z danymi umożliwiającymi ustalenie lokalizacji samochodu, zgodnie z obowiązującym prawem, na potrzeby procesów sądowych, w odpowiedzi na wezwanie, nakaz sądowy, w ramach współpracy z organami ścigania oraz w celu wykonania warunków zawartej przez nas umowy.

Usługi są świadczone za pośrednictwem bezprzewodowych sieci telefonii komórkowej, które przesyłają sygnał dźwiękowy i dane za pośrednictwem kanałów radiowych. Wszystkie dane transmitowane w ramach świadczenia usług są automatycznie kodowane (protokół SSL) zgodnie z obowiązującym w branży standardem transmisji poufnych danych za pośrednictwem Internetu. Nie możemy jednak zagwarantować pełnej prywatności oraz bezpieczeństwa rozmów oraz danych prowadzonych lub przesyłanych za pośrednictwem sieci telefonii bezprzewodowej. W celu zapewnienia skuteczności świadczonych usług, dane mogą być przesyłane do krajów znajdujących się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zasady ochrony prywatności mogą ulec zmianie w dowolnym terminie. Wszelkie uwagi lub zapytania dotyczące naszej polityki prywatności prosimy kierować bezpośrednio do spółki Rolls-Royce Dział Relacji z Klientami pod numerem +44 (0) 1243 384300.

Imprezy i wydarzenia

Zaproszenia na organizowane przez nas imprezy i wydarzenia są wysyłane klientom, pod warunkiem dostępności miejsc i spełnienia przez klienta odpowiednich warunków, według uznania spółki Auto Fus T. Fus Sp. J 

Rolls-Royce Motor Cars Warsaw ponosi odpowiedzialność za treści na niniejszej stronie internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej stronie były aktualne i prawidłowe, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Wszelkie pytania należy kierować do Rolls-Royce Motor Cars Warsaw.

Rolls-Royce Motor Cars Warsaw przechowuje i przetwarza dane osobowe użytkownika w celu ułatwienia i usprawnienia świadczonych usług. Dane użytkownika będą również udostępnione Rolls-Royce Motor Cars Limited w Wielkiej Brytanii. Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z nami pod adresem: Rolls-Royce Motor Cars Warsaw 73, Ostrobramska str, 04-175 Warsaw, Poland. Można również wysłać e-mail na adres: piotr.fus@rrmc-warszawa.pl lub zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 22 5411482.

Auto Fus Group Sp. J. jest firmą zarejestrowaną w Poland, pod numerem 113-264-71-99 z siedzibą w Ostrobramska 73 Street, 04-175, Warsaw.

Nasza Polityka Prywatności

Wstęp

Spółka Auto Fus T. Fus Sp. J chroni i szanuje prywatność użytkowników strony. Dane osobowe są przez nas zbierane wyłącznie w celach zgodnych z obowiązującymi na terenie Polski przepisami w sprawie ochrony praw konsumentów i naszą polityką prywatności.

Niniejsza polityka (włącznie z warunkami korzystania ze strony oraz innymi wspomnianymi w niej dokumentami) określa zasady zbierania i przetwarzania danych uzyskanych od naszych klientów.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 roku, administratorem danych jest spółka Auto Fus Group Sp. J. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie zmienionej wersji na naszych stronach internetowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do posiadanych przez nas danych osobowych. Jej postanowienia nie mają zastosowania do danych na temat firm i innych organizacji.

W sprawach związanych z niniejszą polityką prywatności, prosimy o kontakt listowny ze spółką Auto Fus T. Fus Sp. J. W Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73.

W jaki sposób otrzymujemy dane naszych klientów?

Dane klienta możemy uzyskać w następujący sposób:

 • kiedy klient kontaktuje się z nami bezpośrednio, zwykle za pośrednictwem naszej strony internetowej lub z naszym działem obsługi klienta, kiedy klient składa zamówienie na nasz produkt lub usługę, kieruje do nas zapytanie lub składa zamówienie,

 • od sieci autoryzowanych przedstawicieli firmy Rolls-Royce Motor Cars,

 • od innych spółek naszej grupy oraz starannie wybranych partnerów biznesowych, którzy świadczą nasze usługi i sprzedają produkty pod jedną z naszych marek, oraz

sporadycznie, od innych stron trzecich, które zgodnie z prawem przekazują nam dane klientów. 

W jaki sposób wykorzystujemy dane klientów

Dane klientów (otrzymane od klientów, stron trzecich, lub zebrane na podstawie informacji o sposobie użytkowania naszych produktów lub usług) mogą zostać wykorzystane w różnych celach, w tym m.in. do:

 • udzielania, dostawy lub zarządzania informacjami, produktami usługami zamówionymi przez klienta,
 • w celach marketingowych, włącznie z badaniami marketingowymi,
 • do identyfikacji kontaktującego się z nami klienta,
 • w ogólnych celach administracyjnych,
 • podnoszenia jakości naszych produktów i usług,
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy,
 • odzyskiwania długów,
 • przeprowadzania analiz i tworzenia profili klientów, oraz
 • określania produktów i usług, którymi nasi klienci mogą być zainteresowani i informowania ich o takich produktach i usługach (patrz: poniżej).

Informacje zebrane od klientów mogą być przekazywane i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Powyższe dane mogą być także przetwarzane przez naszych pracowników zatrudnionych poza terytorium EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców. Przekazanie nam informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie rozsądne i niezbędne działania w celu zapewnienia poufności danych klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki.

Przekazywanie klientom informacji o naszych produktach i usługach

Możemy wykorzystywać zebrane dane, aby kontaktować się z klientami i wysyłać im nowe informacje o naszych samochodach, innych produktach i usługach (przesyłanych przez nas, inne spółki naszej grupy lub starannie wybranych partnerów biznesowych), które mogą ich zainteresować lub, w wybranych przypadkach, w celu przeprowadzenia badań marketingowych.

Zebrane dane klientów możemy przekazywać w powyższych celach innym spółkom grupy, oraz innym partnerom biznesowym.

Nasza spółka oraz inne strony mogą kontaktować się z klientami za pośrednictwem poczty lub telefonicznie oraz, pod warunkiem wyrażenia przez klienta uprzedniej zgody, za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów oraz innych metod komunikacji elektronicznej.

Gama produktów oferowana przez naszą spółkę, autoryzowanych przedstawicieli spółki Rolls-Royce Motor Cars, inne spółki naszej grupy oraz wybranych partnerów biznesowych obejmuje:

 • samochody marki Rolls-Royce, produkty i usługi motoryzacyjne, w tym m.in. finansowanie zakupu samochodu, leasing oraz ubezpieczenia dodatkowe, akcesoria samochodowe, systemy powiadamiania o wypadkach, gwarancje samochodowe oraz ubezpieczenia komunikacyjne.

Klient ma prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie od nas komunikacji marketingowej związanej z gamą naszych samochodów lub innych produktów i usług, zaznaczając odpowiednie okienko (np. podczas podawania swoich danych na tej stronie internetowej) lub kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 48 (0)22 613 90 03 lub listownie, pod adresem Auto Fus T. Fus Sp. J w Warszawie (04-175), ul. Ostrobramska 73

Klient może skontaktować się z nami pod wymienionym wyżej adresem i numerem telefonu, jeśli nie wyraził wcześniej zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych, a chciałby otrzymywać od nas informacje na temat naszych samochodów, innych produktów i usług.

Przypominamy, że kupując samochód od autoryzowanego dealera spółki Rolls-Royce Motor Cars lub podając swoje dane autoryzowanemu dealerowi spółki Rolls-Royce Motor Cars, klient zawiera z dealerem odrębną umowę dotyczącą wykorzystywania jego danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące wykorzystywania danych osobowych należy w takim przypadku kierować do odpowiedniego dealera.

Komunikacja marketingowa jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej wyłącznie do klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Na przykład, prosząc klienta o podanie adresu mailowego, poinformujemy go, że podane adresu mailowego jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości zawierających informacje marketingowe. Klient, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych i chce ją wycofać, powinien kliknąć link „zrezygnuj”, który jest umieszczany we wszystkich mailach zawierających informacje marketingowe lub skontaktować się z nami, w dowolnym momencie, pod podanym powyżej adresem lub numerem telefonu.

Przekazywanie danych klientów osobom trzecim

Możemy udostępniać dane klientów w wymienionych powyżej celach następującym podmiotom:

 • inne spółki naszej grupy, które działają na terenie Polski lub za granicą,
 • starannie wybrani partnerzy biznesowi, którzy świadczą nasze usługi i sprzedają nasze produkty pod jedną z naszych marek w Polsce i za granicą, oraz
 • nasi usługodawcy i agenci, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, w tym m.in. podmioty przetwarzający płatności z kart kredytowych oraz firmy zajmujące się zarządzaniem danych, działające na terenie Polski i za granicą.

Możemy także przekazywać dane klientów stronom trzecim:

 • jeśli obowiązek przekazania danych wynika z obowiązujących przepisów lub wymogów urzędów regulacyjnych,
 • w związku z trwającymi lub przyszłymi postępowaniami sądowymi,
 • podczas zbycia jednej lub kilku naszych spółek innemu podmiotowi, na który zostaną przeniesione prawa wynikające z obowiązującej umowy z klientem, w celu zapobiegania oszustwom/nadużyciom, np. agencjom ds. zwalczania nadużyć finansowych

Przekazywanie danych osobowych

Spółka Rolls-Royce Motor Cars działa na całym świecie i ma swoje biura regionalne w poszczególnych krajach. Informacje zebrane od klientów mogą być przekazywane i przechowywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Powyższe dane mogą być także przetwarzane przez naszych pracowników zatrudnionych poza terytorium EOG, którzy pracują dla jednego z naszych dostawców. Aby upewnić się, że dane klientów są zarządzane w odpowiedni sposób, podejmiemy wszelkie rozsądne i niezbędne działania w celu zapewnienia poufności danych klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki. Przekazanie nam informacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie.

Klient ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie do naszej spółki wszelkich zmian dotyczących jego danych osobowych, w tym m.in. zmiany adresu, numerów telefonu oraz adresu mailowego. Zmiany można zgłosić, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (adres i numer telefonu powyżej).

Wszystkie rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i/lub monitorowane w celach szkoleniowych.

Klienci poniżej 16 roku życia nie powinni przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody swoich opiekunów lub rodziców.

Uwaga: Przypominamy, że kupując samochód od autoryzowanego dealera spółki Rolls-Royce Motor Cars lub podając swoje informacje autoryzowanemu dealerowi spółki Rolls-Royce Motor Cars, klient zawiera z dealerem odrębną umowę dotyczącą wykorzystywania jego danych osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych należy w takim przypadku kierować do odpowiedniego dealera.

Prawa klienta

 • Klient ma prawo zażądać od naszej spółki poprawienia wszelkich błędów w posiadanych przez nas danych osobowych.
 • Klient ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w bezpośrednich celach marketingowych.
 • Klient ma prawo zażądać od nas informacji na temat posiadanych przez nas danych dotyczących jego osoby. Za powyższy wniosek pobierana jest przez nas niewielka opłata (ustawowa opłata wynosi obecnie 10 GBP). 
 • W tym celu, prosimy kontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod podanym powyżej adresem i numerem telefonu. 

Nasza strona internetowa

Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów, przekazywanie danych za pomocą Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Zakładamy jednak, że klient, który przekazuje nam dane osobowe za pośrednictwem naszej strony internetowej lub przekazuje nam albo prosi nas o przekazanie swoich danych osobowych za pośrednictwem Internetu, ma świadomość, że sam Internet, jak i prowadzona za jego pośrednictwem komunikacja nie są w pełni bezpieczne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub przechwycenie danych przesyłanych za pośrednictwem Internetu przez osoby nieupoważnione, na co nie mamy żadnego wpływu.

Nasza strona internetowa może zawierać odsyłacze do innych stron.  Nasza polityka prywatności ma zastosowanie do naszej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, prywatność oraz bezpieczeństwo naszych stron internetowych, włącznie ze stronami internetowymi naszych autoryzowanych dealerów.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Co to jest plik cookie?

Pliki cookie to zawierające niewielkie ilości informacji pliki tekstowe, które są pobierane na Twoje urządzenie, gdy odwiedzasz stronę internetową. Podczas każdej kolejnej wizyty pliki te są na nią odsyłane bądź przesyłane na inną witrynę, która je rozpoznaje. Pliki cookie są bardzo przydatne, ponieważ dzięki nim strona internetowa może rozpoznawać urządzenie, którym posługuje się użytkownik. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na stronie: www.allaboutcookies.org

Pliki cookie pełnią wiele różnych funkcji, na przykład zapamiętują preferencje użytkownika, umożliwiają wydajne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi stronami internetowymi i zasadniczo ułatwiają korzystanie z nich. Mogą również pomóc dopasowywać reklamy widoczne podczas przeglądania stron internetowych do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wykorzystywanie plików cookie przez stronę Rolls-Royce Motor Cars

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, aby obsługiwać funkcje, które ułatwiają jej przeglądanie. Są one również używane do oceny działania witryny, a także monitorowania sposobu, w jaki odwiedzający poruszają się po niej. Pliki cookie na naszych stronach internetowych nie gromadzą informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.

Poniższe informacje dotyczą rodzajów używanych przez nas plików cookie, ich zapisywania oraz wpływu na przeglądanie strony.

Wyłączanie/włączanie zapisywania wszystkich plików cookie

Możesz zezwolić na zapisywanie plików cookie lub uniemożliwić zapisywanie ich, wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Jednak jeśli obsługa plików cookie będzie wyłączona, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich interaktywnych funkcji serwisu.

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają nadzór nad plikami cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, a także sprawdzić, które pliki są zapisywane, jak nimi zarządzać i jak je usunąć, odwiedź, stronę www.allaboutcookies.org.

 

Wyłączanie/włączanie zapisywania poszczególnych plików cookie

Rolls-Royce Motor Cars aktualnie pracuje nad wprowadzeniem funkcji zarządzania ustawieniami plików cookie na swojej witrynie. Poniżej zostały wyszczególnione wszystkie rodzaje plików cookie tworzone przez nasze strony internetowe, ich przeznaczenie i informacje o tym, jak je wyłączyć (jeśli opcja taka jest dostępna).

 

Szczegółowe informacje o plikach cookie

Istnieją cztery podstawowe rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez witryny internetowe. Kategorie te, opracowane w oparciu o informacje zawarte w przewodniku Międzynarodowej Izby Handlowej, przedstawione są poniżej.

Niezbędne pliki cookie – umożliwiają realizację usług na żądanie użytkownika

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić Ci poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, włączając w to dostęp do zabezpieczonych obszarów witryny. Bez tych plików realizowanie na prośbę użytkownika określonych usług, takich jak koszyk zakupowy czy elektroniczna obsługa płatności, nie będzie możliwe.

Wydajnościowe pliki cookie – gromadzą anonimowe dane na odwiedzanych stronach

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z danej witryny, na przykład które strony przeglądają najczęściej oraz jakie błędy pojawiają się przy tym na stronach. Wspomniane pliki nie gromadzą informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. Wszystkie dane pobrane przez te pliki cookie mają charakter zbiorczy, dzięki czemu pozostają anonimowe. Wykorzystywane są wyłącznie do udoskonalania działania witryny.

Funkcjonalne pliki cookie – zapamiętują wybory użytkownika, aby ułatwić korzystanie z witryny

Te pliki cookie pozwalają stronie na zapamiętywanie Twoich wyborów (takich jak nazwa użytkownika, język czy region, w którym aktualnie się znajdujesz), dzięki czemu witryna może spersonalizować możliwości korzystania z niej. Przykładowo, może ona wyświetlić lokalną prognozę pogody lub informacje o ruchu drogowym, przechowując w pliku cookie dane o Twoim regionie. Ponadto tego rodzaju pliki cookie bywają używane do zapamiętania wprowadzonych przez użytkownika zmian w obrębie rozmiaru i rodzaju wyświetlanej czcionki lub innych części strony podlegających personalizacji. Umożliwiają też realizowanie określonych usług na żądanie użytkownika, włączając w to odtwarzanie materiałów wideo czy publikowanie komentarzy na blogu. Danym gromadzonym przez te pliki można nadać charakter anonimowy i nie mogą one służyć do śledzenia aktywności użytkownika na innych witrynach.

Reklamowe pliki cookie – gromadzą informacje o zwyczajach użytkownika związanych z przeglądaniem witryn, aby dopasować wyświetlane reklamy do jego preferencji i zainteresowań

Tego rodzaju pliki cookie są wykorzystywane do dopasowywania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji i zainteresowań. Mogą również ograniczać liczbę wyświetleń danej reklamy oraz umożliwiać pomiar skuteczności kampanii reklamowej. Zwykle umieszczane są one na stronie internetowej przez sieci reklamowe za zgodą jej operatora. Zapamiętują Twoją wizytę na stronie i udostępniają tę informację innym podmiotom, takim jak agencje reklamowe. Często reklamowe pliki cookie powiązane są z funkcjami stron obsługiwanymi przez te organizacje.

Tabele poniżej zawierają opis rodzajów plików cookie i wyjaśnienie, do czego one służą. Informacje te są regularnie uaktualniane, jednak w przypadku stwierdzenia niezgodności prosimy o kontakt z nami.

Pliki DoubleClick pomagają mierzyć skuteczność internetowych kampanii reklamowych, a także zapobiegać wielokrotnemu ponownemu wyświetlaniu reklam, które użytkownik już obejrzał.​

PLIK COOKIE NAZWA CEL RODZAJ OKRES PRZECHOWYWANIA
Car Configurator RROCXML
SESSIONID
Ten plik cookie jest niezbędny do identyfikacji sesji użytkownika w obrębie konfiguratora samochodów. Niezbędne Wyłącznie na czas trwania sesji
EMO VicinityUser Ten plik cookie wskazuje aktywność anonimowego użytkownika na stronie. Plik jest usuwany po zakończeniu sesji przeglądania strony. Niezbędne Wyłącznie na czas trwania sesji
JSESSIONID JSESSIONID Ten plik cookie wskazuje aktywność anonimowego użytkownika na stronie oraz pozwala ustalić liczbę osób odwiedzających witrynę w danym momencie. Plik jest usuwany po zakończeniu sesji przeglądania strony. Niezbędne Wyłącznie na czas trwania sesji
Load Balancer Cookies ARPT1
ARPT2a
ASPSESSIONID
CCCRSAQD
Te pliki cookie są wykorzystywane w celu zagwarantowania szybkiego i skutecznego ładowania zawartości strony poprzez rozdzielenie obciążenia na różne serwery www. Wspomniane pliki są przechowywane do momentu zamknięcia przeglądarki. Niezbędne Wyłącznie na czas trwania sesji
Webtrends

WT_FPC  Służy do utrzymywania anonimowej sesji i identyfikacji użytkownika w obrębie poddomen witryny. Wydajnościowe 10 lat
Responsive Zachowując anonimowość użytkownika, gromadzi informacje o rodzaju urządzenia, na którym wyświetlona została strona (komputer osobisty/tablet/smartfon), w oparciu o rozdzielczość ekranu. Wydajnościowe 1 dzień
ACOOKIE  Służy do śledzenia anonimowego ruchu pomiędzy poszczególnymi domenami, np. rejestruje ruch odwiedzających pomiędzy stronami www.rolls-roycemotorcars.com i pre-owned.rolls-roycemotorcars.com. Wydajnościowe 2 lat

WT_NAVI   
Monitoruje, które elementy nawigacyjne strony są używane przez odwiedzających (menu główne, minireklama internetowa, stopka itd.). Wydajnościowe Wyłącznie na czas trwania sesji
Google Analytics

__utma Rejestruje anonimowe dane dotyczące odwiedzania strony przez użytkowników, włączając w to:informacje o pierwszej wizycie (unikalny użytkownik), informacje o ostatniej wizycie (powracający użytkownik), liczbę dni i odwiedzin poprzedzających dokonanie zakupu itd. Wydajnościowe 2 lat
__utmb 
& __utmc
Te pliki cookie współpracują ze sobą, aby obliczyć czas trwania odwiedzin na stronie. Google __utmb rejestruje dokładny czas przybycia użytkownika na stronę, natomiast Google __utmc zapisuje dokładny czas jej opuszczenia. Wydajnościowe Oba pliki cookie są usuwane po 30 minutach braku aktywności.
_utmz Gromadzi informacje o tym, z jakiej strony użytkownik został przekierowany, według rodzaju stron, włączając w to wyszukiwarki, serwisy społecznościowe i dostęp bezpośredni. Plik ten zapisuje również słowa kluczowe, które zaprowadziły użytkownika na stronę (jeśli wystąpiła taka sytuacja) oraz dane geograficzne w przybliżeniu do najbliższego miasta. Performance 6 miesięcy
__utmv Grupuje informacje w oparciu o aktywność anonimowych użytkowników, przykładowo tworząc grupę obejmującą wszystkich odwiedzających, którzy kliknęli określone łącze lub reklamę. Wydajnościowe 2 lat
_ga (Universal Analytics) Ten plik cookie służy do przechowywania niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego klienta (identyfikatora klienta) w postaci wygenerowanej losowo liczby. Po wygenerowaniu identyfikatora jest on przechowywany w pliku cookie i dołączany do każdego trafienia/żądania przesyłanego do programu Google Analytics. Serwery Google Analytics posługują się później tym identyfikatorem, aby wykonywać obliczenia obejmujące dane dotyczące użytkownika, sesji i kampanii.
Plik _ga jest plikiem cookie strony pierwszej, do którego dostęp może uzyskać wyłącznie ta domena, na której wykonywany jest skrypt JavaScript.
Wydajnościowe 2 lat
Brightcove Player BC_
BANDWIDTH
Wykrywa początkową przepustowość łącza na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta odwiedzający. Ten plik cookie pomaga w istotny sposób udoskonalić początkowy wybór parametrów odtwarzania w przypadku oglądania filmów wideo. Po jego wyłączeniu platforma Video Cloud dalej będzie gromadzić informacje o przepustowości łącza za pośrednictwem pliku swf Brightcove Bootloader. Jednak bez pliku cookie operacja ta musi być wykonywana przy każdej próbie odtworzenia filmu, co bardziej obciąża łącze i może skutkować pogorszeniem się początkowej jakości obrazu. Wydajnościowe Wyłącznie na czas trwania sesji
DoubleClick DoubleClick
Tags 
Pliki DoubleClick pomagają mierzyć skuteczność internetowych kampanii reklamowych, a także zapobiegać wielokrotnemu ponownemu wyświetlaniu reklam, które użytkownik już obejrzał. Nazwy i liczba tego rodzaju plików cookie używanych na naszej stronie internetowej będą zależeć od liczby kampanii reklamowych prowadzonych w chwili odwiedzenia witryny.

Pliki DoubleClick nie wykorzystują ani nie gromadzą informacji pozwalających na identyfikację użytkownika.
Reklamowe 30 dzień